Takiya

該当製品

条件【ピクチャーレール】 【Cタイプ(30kg)】 、での検索結果

該当製品数(10点)

C-1 ・ C-1穴明

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 先付け

C-1A

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 先付け

C-2A

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 先付け

C-2B

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 先付け

C-2D

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 先付け

C-2E

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 先付け

C-2S

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 先付け

C-3A

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
壁付けタイプ | 先付け

C-5

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 後付け

C-5A

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
天井付けタイプ | 壁付けタイプ | 後付け

条件【ピクチャーレール】 【Cタイプ(30kg)】 、での検索結果

該当製品数(10点)